فعالیت شركت مشانیر

دربدو تاسيس شركت با نام سرمايه گذاري مشانير (سهامي عام) به ثبت رسيده و با مصوبه مجمع عمومي فوق العاده سال 1391 به شركت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير(سهامي عام) تغيير نام يافت.

مطالعات اقتصادی

انجام مطالعات وبررسیهای اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و اجرای طرحهای سرمایه گذاری دربخشهای اقتصادی، ایجاد شركتها ومؤسسه های مطالعاتی واجرایی

خرید و فروش سهام

عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و خرید و فروش سهام و اوراق مشاركت كه طبق قوانین و مقررات كشور قابل خرید و فروش باشد

سرمایه گذاری و مشارکت

سرمایه گذاری، مشاركت و مشاوره در همه زمینه های فنی و حرفه ای در همه گروهها، رشته های علمی و مهندسی در داخل یا خارج از كشور، مشاركت در زمینه های صنعتی و تخصصی

پیام مدیرعامل