ردیف سهامدار/دارنده سهم درصد
1 شرکت جامدسازان آرمان-سهامی خاص 49 M 19.000
2 صندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی معیار 48 M 18.380
3 شرکت پیشروامیدهامون-سهامی عام 22 M 8.510
4 شخص حقیقی 7 M 2.660
5 شخص حقیقی 6 M 2.320
6 شرکت بین المللی هنل لاله عسلویه-سهامی خاص 4 M 1.590
7 سبد-شرک 56612 4 M 1.400
8 سبد-شرک 70711 4 M 1.450
9 شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان-سهامی عام 3 M 1.160
10 شخص حقیقی 3 M 1.090
11 شخص حقیقی 3 M 1.060
12 شخص حقیقی 3 M 1.030
13 شخص حقیقی 3 M 1.030

ترکیب سهامداران

 • شرکت جامدسازان آرمان - سهامی خاص - 49M
 • صندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی معیار - 48M
 • شرکت پیشروامیدهامون-سهامی عام - 22M
 • شخص حقیقی - 7M
 • شخص حقیقی - 6M
 • شركت بين المللي هتل لاله عسلويه- 4M
 • سبد-شرک 56612 - 4M
 • سبد-شرک 70711 - 4M
 • شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان-سهامی عام - 3M
 • شخص حقیقی - 3M
 • شخص حقیقی - 3M
 • شخص حقیقی - 3M
 • شخص حقیقی - 3M
 • سایر سهامداران - 115M