شرکت سرمایه گذاری
فنی و مهندسی مشانیر

سهامی عام
19
سال سابقه فعالیت
260
میلیون برگه سهم

مطالعات اقتصادی

انجام مطالعات وبررسیهای اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی و اجرای طرحهای سرمایه گذاری دربخشهای اقتصادی، ایجاد شركتها ومؤسسه های مطالعاتی واجرایی

خرید و فروش سهام

عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و خرید و فروش سهام و اوراق مشاركت كه طبق قوانین و مقررات كشور قابل خرید و فروش باشد

سرمایه‌گذاری و مشارکت

سرمایه گذاری، مشاركت و مشاوره فنی و حرفه ای در همه رشته های علمی و مهندسی در داخل یا خارج از كشور، مشاركت در زمینه های صنعتی و تخصصی

اداره سهام شرکت

  سهامداران محترم می توانند پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد عملکرد و مسائل مرتبط با شرکت از طریق شماره تلفن شرکت مطرح کنند.

بازار خرید و فروش سهام

تمام سهامداران محترمی که درخواست خود را در بازار ثبت نموده اند می توانند بمنظور حذف و یا تغییر درخواست خود با واحد امور سهام شرکت هماهنگ نمایند.

26 آذر 1383

تاریخ تأسیس

260 میلیون برگه سهم

تعداد سهامداران

پیام مدیرعامل