بازار خرید و فروش سهام

تمام سهامداران محترمی که درخواست خود را در بازار ثبت نموده اند می توانند بمنظور حذف و یا تغییر درخواست خود با واحد امور سهام شرکت هماهنگ نمایند.

26 آذر 1383

تاریخ تأسیس

260 میلیون برگه سهم

تعداد سهامداران

پیام مدیرعامل