شرايط شركت در مزايده فروش دو واحد آپارتمان

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

1- موضوع مزايده : فروش دو واحد آپارتمان متعلق به شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر(سهامی عام) به صورت یکجا و نقدی واقع در تهران بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، ساختمان پیامبر، پلاک 5 به شـرح جدول ذيل ماده (2)

2- مبلغ پايه مزايده: طبق نظريه كارشناس رسمی دادگستري مبلغ پايه مزايده براي دو ملك مورد مزايده به شرح زير است:

شرح متراژ قیمت کارشناسی ضمانتنامه شرکت در مزایده
آپارتمان واقع در طبقه سوم 97.08 98 میلیارد ریال مبلغ پنج میلیارد ریال
آپارتمان واقع در طبقه پنجم 96.67 100 میلیارد ریال

3- شرايط پرداخت: نحوه پرداخت مبلغ مزايده به شرح ذيل مي باشد:

الف) برنده مزايده مي­بايست حداقل 95 درصد بهاي پيشنهادي را بلافاصله پس از ابلاغ پرداخت نمايد.

ب) مابقي بهاي پيشنهادي، هم زمان با انتقال سند دريافت خواهد شد.

تبصره1: كليه هزينه­ هاي نقل و انتقال به عهده خريدارخواهد بود.

تبصره2: هزينه­ هاي مرتبط با تحويل به عهده برنده مزايده مي­باشد.

4- مبلغ تضمين شركت در مزايده:

پيشنهاد دهنده مي­بايست مبلغ مندرج در جدول فوق الذكر را بابت تضمين شركت در مزايده به يكي از صورت­هاي مشروحه زير در پاكت (الف) به شرکت تسليم كند.

الف- ضمانتنامه بانكي به نفع شرکت سرمایه ­گذاری فنی و مهندسی مشانیر

تبصره2: مدت اعتبارضمانتنامه بانكي فوق بايد حداقل یک ­ماه از تاريخ صدور بوده و براي یک­ ماه ديگرنيز قابل تمديـد باشـد علاوه برآن ضمانتنامه­ هاي بانكي بايد مطابق فرم­ هاي مورد قبول تنظيم شود.

تبصره3: ضمانتنامه در صورتي كه شركت كننده شخص حقوقي باشد بايد بنام شخص حقوقي و چنانچه شخص حقيقي باشـد بنام همان شخص پيشنهاد دهنده صادر شده باشد.

5- نحوه تحويل و تسليم اسناد مزايده و پيشنهادات:

شركت كنندگان در مزايده مي بايست پس از دريافت اسناد و مدارك اين مزايده و تكميل آن، مدارك را حداكثر تـاسـاعت 14 روز دوشنبه مورخ 18/02/1402 حضورا به شرکت تحويل و رسید دریافت نمايند.

1-5- بديهي است پس از تاريخ مذكور هيچگونه پيشنهادي پذيرفته نخواهد شد.

2-5- اسناد مزايده در ساعت­ 11 الی 14 روز های شنبه الی چهارشنبه قابل تحویل است.

6- نشاني محل تحويل و تسليم اسناد مزايده و پيشنهادات:

تهران، بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، پلاک 5، واحد 18

7- محل برگزاري و زمان تشكيل كميسيون مزايده:
محل برگزاري كميسيون مزايده در تهران، بزرگراه حکیم غرب، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، پلاک 5، واحد 18

تاريخ تشكيل آن روز سه شنبه مورخ 19/02/1402 راس ساعت 10 صبح مي­باشد.

8-ساير شرايط مزايده:

1-8- شرکت در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اينصورت ضمانتنامه ­ها مسترد مي گردد.

2-8- هرگاه اطلاع حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان به هر نحوي با هم تباني كرده ­اند كليه خسـارات وارده حسـب تشـخيص شرکت از متخلفين وصول خواهد شد.

3-8- در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد هر يك از شركت كنندگان، قبولي پيشنهاد كتبا ً از طرف شرکت بـه پيشـنهاد دهنـده ابلاغ خواهد شد.

4-8- هزينه­ هايي كه متقاضيان در اين مزايده صرف كرده ­اند به عهده متقاضیان مي­باشد و شرکت هيچگونه تعهـدي در اين خصوص نخواهد داشت.

5-8- هزينه درج آگهي وكارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

6-8- تضمين شركت در مزايده كليه متقاضیان به استثناي نفرات اول و دوم بلافاصله پس از تعيين برندگان مزايـده مسترد خواهد شد.

7-8- برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

8-8- به پيشنهادهاي بدون تضمين شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد و مردود تلقي مي گردند.

9-8- پيشنهاد قيمت مي­بايست با عدد و حروف و بدون قلم خوردگي و يا خدشه و يا بدون اينكه شرطي كه تغيير دهنده شرايط و مندرجات اسناد و مدارك مزايده باشد اعلام گردد. در غير اين صورت پيشنهاد قيمت مردود اعلام خواهد شد.

10-8- پيشنهاد قيمت نبايستي كمتراز قيمت پايه باشد و مبلغ نهايي موضوع مزايده بالاترين مبلغ پيشنهادي واصله مي باشد.

11-8- ارائه نمونه امضاء محضري جهت اشخاص صاحب امضاء مجاز جهت انعقاد قرارداد الزامي است.

12-8  مدارك و شرايط مورد نياز شركت كنندگان در مزايده:

1-12-8- ارائه تصوير اساسنامه شركت، آخرين آگهي تغييرات شركت و صاحبان امضـاء مجـاز در صـورتيكه خريـدار شـخص حقوقي باشد.

2-12-8- ارائه تصوير شناسنامه،كارت ملي شخص يا وكيل قانوني وي و كارت پايان خدمت يا معافيت در صـورتيكه خريـدارشخص حقيقي باشد.

3-12-8- كليه اسناد و مدارك مزايده حاضر، كه توسط متقاضي دريافت گرديده مي­بايست ممهور به مهر شركت و امضاء مجاز تعهد آور متقاضیان باشد. در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد كليه اسناد مذكور به امضاء ايشان رسيده باشد.

4-12-8- كميسيون مزايده از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف مدت 7 روز به استثناي ايام تعطيل نظر خود را اعلام مي­نمايد و در موارد استثنايي ممكن است اين مهلت با جلب نظر شرکت تا 10 روز ديگر تمديد شود.

5-12-8- در صورت نياز به اخذ چك در متن آن فقط در وجه شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر قيد شده و از تحرير هرگونه مطلب ديگـر خـودداري بعمل آيد.

6-12-8- آدرس دقيق و كامل همراه با كدپستي منزل و محل كار و همچنين شماره تلفن ثابت و همـراه مالـك و صـاحب چـك الزامي است.

7-12-8- در صورت انصراف برنده مزايده ضمانتنامه شركت در مزايده به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

8-12-8- برنده مزايده حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از ابلاغ برنده مي­بايست نسبت به انجام شرايط موضوع مزايده طبق بنـد 3 دعوت نامه اقدام نمايد. در غير اين صورت تضمين شركت در مزايده آن حسب مورد به نفع شرکت ضـبط و وصـول خواهـد شد. چنانچه نفر دوم نيز طبق شرايط فوق الذكر حاضر نگردد، سپرده شركت در مزايده ايشان هم بـه نفـع شرکت ضـبط و مزايده تجديد مي­گردد.

9-12-8- برنده مزايده، پيشنهاد دهنده (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) است كه كليه شرايط مزايده را رعايت نموده و قيمت كل پيشنهادي وي بابت موضوع مزايده در برگ پيشنهاد قيمت نسبت به قيمت پيشنهادي ساير شركت كنندگان حائز حداكثر قيمت به تشخيص كميسيون مزايده می باشد و نفر دوم مزايده (شخص حقيقي يا حقوقي) پيشنهاد دهنده از بين شركت كنندگان است كه تفاضل قيمت پيشنهادي وي از پيشنهاد نفر اول حداكثر معادل سپرده شركت در مزايده باشد در غير اين صورت مزايده نفر دوم ندارد.

13-8- تهاترملك مورد مزايده با مطالبات قطعي شده اشخاص حقيقي و حقوقي امكان پذيرنمي باشد.

14-8- آپارتمان واقع در طبقه سوم تا تاریخ 08/10/1402 طبق قرارداد اجاره با شرایط ودیعه یکصد و شصت میلیون تومان و ماهیانه از قرار هیجده میلیون تومان در تملک مستاجر می باشد.

15-8- هرگاه اطلاع حاصل شود كه متقاضیان به هر نحوي با هم تباني كرده­ اند كليه خسارات وارده حسـب تشـخيص شرکت از متخلفين وصول خواهد شد.

16-8- هزينه ­هايي كه متقاضيان در اين مزايده صرف كرده ­اند به عهده متقاضیان است و شرکت هيچگونه تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت.

17-8- پيشنهادات مي­بايست براساس فرم پيشنهادي ضميمه اسناد تنظيم و ارائه گردد.

18-8- درصورت تخلف برنده مزايده از مفاد قرارداد شرکت مراتب را كتباً براي رفع تخلف به وي ابلاغ مي­نمايد و برنده مزايده مكلف است حداكثر ظرف مدت تعيين شده در ابلاغ ضمن رفع موارد تخلف مراتب را كتباً به شرکت اعلام نمايد در غير اين صورت شرکت حق دارد ضمن فسخ قرارداد حقوق متعلق به شرکت را مطابق مفاد قرارداد اخذ نموده و نسبت به ضبط ضمانتنامه شركت در مزايده اقدام نمايد و برنده مزايده حق هرگونه شكايت و اعتراض را در مراجع قضايي از خود ساقط مي نمايد و هيچگونه وجهي بابت موضوع قرارداد به برنده مزايده پرداخت نخواهد شد.

-8-19برنده مزايده حق واگذاري موضوع قرارداد را (جزئا و يا كلا) به غير را تحت هر شكل و عنوان (اعم از صلح، وكالت و…) بدون موافقت شرکت ندارد.

9- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلافات در تفسیر و اجراء شرایط مزایده، موضوع  از طریق داور مرضی الطرفین مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. رأی داور در این خصوص برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

10- دستورالعمل تكميل اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد:

كليه پيشنهاد دهندگان مي­بايست اسناد مزايده و پيشنهاد خودرا به شرح زير درسه پاكت (الف) و (ب)  به صورت جداگانه قـرارداده و لاك و مهر شده تحويل نمايند. روي هر پاكت اطلاعات مربوط به موضوع مزايده نام و نشاني پيشنهاد دهنـده و تـاريخ ارائه پيشنهاد قيد گردد.

  • محتويات پاكت الف:

1-1 تصوير اساسنامه شركت به همراه آخرين آگهي تغييرات (در صورتيكه خريدار شخص حقوقي باشد).

2-1 تصوير شناسنامه و كارت ملي، كارت پايان خدمت و يا معافيت (در صورتيكه خريدار شخص حقيقي باشد).

  • كليه اسناد و مدارك مزايده حاضر، ممهور به مهر شركت و امضاء مجاز تعهد آور و پيشنهاد دهنده.

4-1 ضمانتنامه بانکی به ارزش تعیین شده در ماده 2

  • محتویات پاکت ب:

1-2 برگ تكميل شده پيشنهاد قيمت با امضاء تعهد آور (امضاء كنندگان مجاز) و ممهور به مهر شركت براي اشخاص حقوقي