تـورم ناشـی از انبسـاط در کلهـاي پـولی (بـه طـور دقیـقتـر، در پولهـاي ملـی) میباشـد. در واقـع، افـزایش حجـم پـول در جامعـه موجـب افـزایش سـطح عمـومی قیمتهـا میگـردد. در ایـن فراینـد، زمـانی کـه حجـم پـول افـزایش پیـدا میکنـد، ابتـدا کسـانی کـه پولهـاي جدیـد را دریافـت میکننـد برنـده هسـتند، چراکـه هنـوز ادراك عمـومی نسـبت به این افـزایش و تبعـات آن آگـاه نشـده اسـت. بنـابراین افـرادي کـه در ابتـداي دوره انبسـاط پـولی خریـد میکننـد از فرصـت افـزایش قـدرت خریـد ناشـی از عرضـه پـول استفاده مینمایند. در مراحـل بعـدي کـه عـوارض افـزایش حجـم پـول مشـخص میشـود، تعـدیل قیمتهـا اتفـاق افتـاده و افـرادي کـه پولهاي جدید را دریافت میکنند، کالاهاي گرانتـري هـم میخرنـد. در کنـار ایـن موضـوع، افـرادي کـه دارایـی غیـر نقـد داشـته انـد از افزایش تورم منتفع شده و افرادي کـه دارایـی نقـد داشـته اند از افـزایش تـورم متضـرر میشـوند. بـراي همـین بیشـترین آسـیب تـورم بـراي کسـانی اسـت کـه اولا از رانـت اطلاعـاتی افـزایش حجـم پـول آگـاه نیسـتند و ثانیـا دارایـی غیرنقـد ندارنـد. نگـاهی بـه رونـد تغییرات رشد ماهانه نقدینگی و تورم ماهانه نشان میدهد نوسان این دو متغیر تقریبا هماهنگ و همسو بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *