پیشرفت پروژه تا مردادماه 1401

گارگاه ساختمانی نیروتابان مهر

پیشرفت پروژه تا تیرماه 1401

گارگاه ساختمانی نیروتابان مهر

پیشرفت پروژه تا خردادماه 1401

گارگاه ساختمانی نیروتابان مهر

تصویر هوایی پروژه - خردادماه 1401

گارگاه ساختمانی نیروتابان مهر